Svoz komunálního odpadu

/aktualizováno 29.12. 2023 /

PILOTNÍ PROJEKT SVOZU "DOOD TO DOOR" V PŘÍBRAMI

 

 REGISTRACE POKRAČUJE

v rámci projektu "Door to door" se stále mohou občané vytyčené oblasti registrovat na odběr 3 nádob na odpad.

 

V dubnu roku 2024 spouštíme pilotní projekt svozu tříděného odpadu „door to door“.

V jaké lokalitě začneme?

Pilotní projekt bude spuštění v oblasti Příbram V-Zdaboř. Mapka lokality zde.

Co znamená systém svozu „door to door“ ?

V rámci „door to door" (D2D) systému svozu tříděného odpadu budeme odpad svážet přímo z vašich domácností.

Co tím získáme?

Kromě zvýšení komfortu třídění získáme i kvalitnější vytříděný odpad a zvýšíme i jeho objem.

Jak získáme nádoby?

Do každé domácnosti rozdáme ZDARMA 3 nádoby o objemu 240 l na plast (včetně tetrapaků), papír a bio odpad.

Co pro to mám udělat?

V průběhu ledna obdržíte leták s podrobnými informacemi k projektu. Najdete zde přihlášku k odběru nádob (QR kód ve spodní části letáku), případně ji můžete vyplnit elektronicky zde. S dotazi nás mužete kontaktovat během pracovní doby 8:00 - 14:30 na telefoním čísle 777 705 633.

Spojíme se s vámi a domluvíme datum předání nádob.

Nádoby vám během února a března dovezeme ve smluveném čase na vaši adresu. Podepíšeme s vámi smlouvu o zápůjčce (nádoby jsou poskytnuty bezplatně) a předávací protokol.

Předáme vám kalendář svozů jednotlivých komodit

Smlouva o zápůjčce je k náhledu zde.

Předávací protokol zde.

Od kdy započne svoz?

Svoz tříděného odpadu započne jakmile obdržíte nádoby podle kalendáře svozů zde.

Směsný komunální odpad se v teto vyznačené lokalitě začne svážet jednou za 14 dni od 1.4.2024

Co se změní?

Zásadní změnou budou snížení frekvence svozu komunálního odpadu na 1x2 týdny.

Při svozu systémem „door to door“ je možné třídit plast společně s nápojovým kartonem.

A ostatní komodity?

V oblasti zůstanou zachována veřejná sběrná místa pro ukládání skla, kovů, olejů.

Proč to všechno děláme?

Legislativa v odpadovém hospodářství vyvíjí stále větší tlak na třídění odpadů. Od roku 2030 by mělo být zakázáno skládkování a proto je třeba intenzivně snižovat množství komunálního odpadu.

Již nyní svážíme v některých oblastech tříděný odpad od domu. Rozmístění nádob je nahodilé a neefektivní. Opravdový smysl dává komplexní rozmístění nádob do jednotlivých lokalit.

Co bude dál?

Zdaboří to začíná. V roce 2025 budeme pokračovat v dalších lokalitách jako je Příbram III, IV, VII, VIII, Březové Hory, Nová Hospoda, Sázky, Brod, Žežice, Lazec, Kozičín, Zavržice, Jerusalém, Jesenice a Orlov. Jedná se především o zástavbu s rodinnými domy.


POUŽITÉ JEDLÉ OLEJE

Použité jedlé oleje můžete bezplatně uložit na sběrném dvoře nebo do kontejnerů zde.

 

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Jednou z povinností původců odpadu je oznámení údajů o své osobě a údaje o odpadu, který provozovateli zařízení předává. Formuláře a návod pro vyplnění základního popisu odpadu viz níže. Základní popis odpadu je třeba vyplnit za každý druh odpadu a za každou provozovnu zvlášť, platí jak pro pravidelné tak pro jednorázové svozy.

Návod k vyplnění

ZPO univerzální, ZPO komunální, ZPO objemný, ZPO BIO, ZPO zemina, ZPO nezkompost., ZPO stavební, ZPO papír, ZPO plast

...................................................................

 

Díky ukládání nefunkčních elektrických přístrojů do červených kontejnerů nebo na sběrný dvůr jsme v Příbrami ušetřili viz zde

 

Svoz tříděného odpadu z projektu "nádoby do domácností" probíhá takto:

  • Plasty: vždy v lichý čtvrtek
  • Papír:   vždy druhá středa v měsíci

         Na dny svozů v roce 2024 se mužete podívat zde.

 

Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu probíhá ve všedních dnech od  6:00 hod. do 14:30 hod.

Středisko zajišťuje odvoz domovního, tříděného a nebezpečného odpadu z Příbrami a integrovaných 9 obcí – Jesenice, Bytízu, Lazce, Kozičína, Orlova, Žežic, Zavržic, Jerusaléma, Brodu – a z dalších 17 obcí v okolí pěti svozovými vozy, šesti kontejnerovými vozy.

 

Týdně je vyváženo

z Příbrami

  • 3 713 popelnic 110 l
  • 687 kontejnerů 1 100 l
  • 24 kontejnerů 6 000 l
  • 843 nádob od právních subjektů

z okolních obcí

  • 3 356 popelnic 100 l

 

Pro právnické osoby:

Identifikační číslo zařízení (IČZ): Technické služby města Příbrami, p.o. CZS00652

Samolepky (známky) na odpadové nádoby s názvem provozovny.  V případě, že máte více provozoven, věnujte prosím pozornost právě výlepu známek na nádoby, aby označení odpadových nádob odpovídalo jejich umístění. Nádoby na směsný komunální i tříděný odpad, které nebudou označeny čitelnou známkou Technických služeb na příslušný rok, nebudou vyváženy.

 

Nabídka svozu tříděného odpadu

Technické služby se mimo jiné zabývají i svozem tříděného odpadu od organizací. V případě, že jsme vaši organizaci ještě nekontaktovali nebo máte zájem o svoz tříděného odpadu, obraťte se prosím pro bližší informace na pana Bc. Jiřího Zrostlíka, e-mail: jiri.zrostlik@ts-pb.cz.

Sdělení identifikačního čísla provozovny

Každý původce odpadu je dle zákona o odpadech povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a to za každou samostatnou provozovnu nebo zařízení a za každý druh odpadu zvlášť (tabulka pro vedení průběžné evidence v příloze č.20 vyhlášky č. 383/2001 o podrobnostech k nakládání s odpady).

Pro sdělení množství svezeného odpadu od vašich provozoven (nejpozději do konce ledna) je nezbytné Technickým službám zaslat identifikační číslo provozovny a kontaktní údaje (e-mail) na vaši organizaci. Údaje zasílejte na jiri.zrostlik@ts-pb.cz.

Identifikační číslo provozovny (IČP) je desetimístné číslo, které je automaticky přidělováno živnostenským úřadem. Každá provozovna má své IČP. Pokud neznáte IČP, lze jej snadno dohledat na www.rzp.cz.

Pro nové zájemce o pravidelný a jednorázový svoz odpadu

Patříte-li mezi zcela nové zájemce o pravidelný svoz odpadu, kontaktujte nejprve vedoucího střediska (Bc. Zrostlík), který vám sdělí, zda a jak často v požadované lokalitě svážíme odpad. Následně je třeba zaslat písemně nebo mailem základní údaje jako je název organizace, adresa sídla organizace, IČ, DIČ, kontakt, místo svozu, druh odpadové nádoby (kontejner/popelnice), požadovanou frekvenci svozu a základní popis odpadu.  Na základě těchto údajů bude připravena smlouva, která vám bude zaslána k podpisu. Formulář objednávky: objednávka pro právnické osoby.

KONTAKTY PRO SVOZY:

Bc. Jiří Zrostlík, e-mail: jiri.zrostlik@ts-pb.cz, tel.: 777 705 605

Pavel Minařík, tel.: 775 785 762

             - jednorázové a pravidelné svozy

         - velkoobjemové kontejnery (vyklízení domů, sklepů a při různých stavebních úpravách)

             - tříděný odpad

Formulář objednávky: objednávka pro fyzické osoby.

Michaela Marcínová, email: michaela.marcinova@ts-pb.cz, tel.: 318 624 191

             - smlouvy, fakturace, známky 

Středisko provozuje Sběrný dvůr. Dvakrát ročně sváží nebezpečné složky komunálního odpadu z oznámených 25 stanovišť ve městě.

 

Svoz nebezpečných složek odpadu

Podzim 2023

 

Svoz tříděných složek odpadu

Svoz tříděného odpadu probíhá ve všedních dnech od  6:00 hod. do 14:30 hod.

V současné době je v Příbrami 113 stanovišť tříděného odpadu. V Příbrami se sbírá papír, plast, bílé a barevné sklo, nápojový karton, kovy,  textil, elektroodpad, jedlé oleje a tuky

Od roku 2019 svážíme ze 150 adres malé nádoby na plasty a papír. Vývoj sběru tříděného odpadu v Příbrami najdete zde. 

Cena za svoz odpadu: Ceník

 

Autodílna

Slouží výhradně pro potřeby středisek TS. Vybavena je montážní jámou, svářecím agregátem (CO), autogenním agregátem, pojízdným řetězovým jeřábem, hydraulickým dílenským zvedákem SDO, vyvažovací soupravou pneu.

Oznamuji Potřebuji

Stáhněte si přes QR kód aplikaci pro hlášení plných kontejnerů tříděného odpadu v Příbrami.

Bc. Jiří Zrostlík

vedoucí střediska Svoz komunálního odpadu, autodílna


mobil: 777 705 605
pevná linka: 318 624 191 linka 29
e-mail: jiri.zrostlik@ts-pb.cz