Čištění města a zimní údržba

/aktualizováno 25. 10. 2023/

 

Úklid města

Středisko čištění města udržuje pořádek a čistotu ve městě Příbrami a v devíti satelitních obcích. Na ulicích můžete potkat dva staré, jeden nový zametač, kropící vůz a vysavač psích exkrementů. Denně uklízí až deset zaměstnanců ulice a veřejná prostranství města. Od roku 2021 se do zalévání a zvlhčování města zapojil nový kropící vůz. Využíváme stroj s vysokotlakým zařízením na mytí odpadových nádob.

Jarní úklid

Začíná většinou poslední týden března a trvá do konce dubna. Představuje strojní zametení silnic a chodníků od 130 - 200 tun posypového materiálu a jiných nečistot ze zimy. Následuje pak ruční dočištění, úklid přilehlých prostorů (zelené pásy, keře, dvory, stání pro odpadové nádoby, dětská hřiště, místa okolo laviček, úklid veřejných prostranství). Po skončení jarního úklidu středisko plynule přechází na systém denního úklidu a blokového čištění.

 

Denní úklid

Město je rozděleno do deseti bloků. Do každého bloku jsou určeni 1–2 pracovníci, kteří v dané oblasti provádí sběr nečistot, zametání včetně úklidu okolo odpadových nádob, laviček a prostranství. Denně také uklízíme dětská hřiště. Každé úterý a každý čtvrtek doplňujeme ke košům sáčky na psí exkrementy. Nejméně jednou týdně zameteme Svatohorské schody a jejich okolí.

Dle plánu schváleného Radou města provádí středisko od 19. do 42. týdne strojní a ruční blokové čištění. V pondělí, středu a pátek se v ulicích předem vytipovaných a osazených dopravními značkami provádí blokové čištění. Před zahájením úklidu musíme odtáhnout vozidla, která i přes řádné označení dopravními značkami zůstanou na místech a znemožňují strojní čištění. Při blokovém úklidu se denně vyčistí zhruba 4 až 5 ulic. V ostatních částech daného bloku se provádí ruční úklid. V roce 2021 jsme zametli 650 tun nečistot ze silnic a chodníků. S ohledem na začátek pracovní doby majitelů zaparkovaných aut začínáme s blokovým čištěním vždy v osm hodin ráno.

Sběr psích exkrementů

Jeden pracovník vybavený motorovým vysavačem denně vyčistí stanovená prostranství od 8–10 kg psích exkrementů. V roce 2021 jsme zlikvidovali cca 2.500 kg psích exkrementů, stejně jako v roce předchozím.

Likvidace prorůstající trávy a plevele

Od května budeme opět likvidovat prorůstající plevely v chodnících a kolem obrubníků strojem na bázi vařící vody, tedy již ne chemicky.

Odvoz kadavéru

Vyškolená posádka vozidla na svoz odpadků se po výzvě vedoucího střediska dostaví na místo nálezu a uhynulou zvěř odveze k likvidaci do kontejneru na TS (ptáci, kočky atd.) Za rok 2021 to bylo 74 výjezdů.

Svoz odpadkových košů

Na území města a v přilehlých obcích se nachází 400 odpadkových košů. Denně jich svezeme zhruba třetinu a také nepořádek shromážděný při ručním úklidu. Týdně vyprázdníme 64 košů na psí exkrementy a doplňujeme pytlíky na jejich sběr. V pondělí, středu a v pátek posádka rozváží dopravní značky na blokové čistění. V sobotu navíc vyvážíme koše z Pražské ulice, Jiráskových sadů a odpad z trhů na náměstí T.G.M. a nám. 17.listopadu. Posádka zajišťuje úklid a odvoz odpadků po akcích pořádaných městem (oslavy, svátky, atd.). 

Úklid po trzích

Každý týden ve středu a v sobotu pracovník uklidí a zamete nepořádek.

Úklid Svatohorských schodů

Jednou týdně pracovník uklidí a zamete nepořádek po celé délce schodů a v blízkém okolí.

Kropení

Středisko disponuje kropicím vozem, který se využívá k zalévání veřejné zeleně, zvlhčování města a k návozům vody.  I v roce 2021 jsme občanům na zakázku naváželi vody do bazénů a kropička je používána zálivce nově vysazené zeleně.

WC

Provozujeme jeden veřejný záchod na Náměstí 17.listopadu.

Dále pak středisko vypomáhá jiným střediskům při plnění zadaných úkolů (sekání, hrabání a odvoz trávy, výkopové práce a podobně).

Pracovníci se často využívají na úklid, stavění stánků, převoz materiálu apod. při akcích pořádaných městem.

 

Zimní údržba (1. 11. - 31. 3.)

Formulář k žádosti o odškodnění za úraz na neošetřené komunikaci je ke stažení zde.

Plán zimní údržby místních komunikací

Zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby v období od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

Úkolem zimní údržby (ZÚ) místních komunikací je zajistit v zimním období podle zásad stanovených v tomto plánu zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti vzniklých povětrnostními podmínkami.

V souladu s obecně závaznými právními předpisy stanoví tento plán i práva a povinnosti správce místních komunikací, jakož i práva a povinnosti uživatelů místních komunikací ve městě Příbram.

Zimní údržba je prováděna v souladu s obecně závaznými právní předpisy: Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Nařízení Města Příbram č. 1/2010 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování a zmírňování závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v zimním období

 

Základní povinnosti uživatelů místních komunikací

 

  • přizpůsobit jízdu a chůzi obvyklému stavu místních komunikací v zimním období (kluzkost, sníh na komunikacích, sněhové mantinely apod.)
  • při chůzi na chodnících a jiných komunikacích, na kterých se podle tohoto plánu zajišťuje schůdnost, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat zvýšenou pozornost stavu komunikace
  • při chůzi používat té části místní komunikace určené pro pěší, která je posypána inertním posypovým materiálem
  • při přecházení komunikace použít k přechodu přechod, který je podle tohoto plánu udržován
Oznamuji Potřebuji

Připravujeme techniku na zimní údržbu.

 

 

Daniel Michvocík

vedoucí stř. Čištění města a zimní údržba


mobil: 777 705 609
pevná linka: 318 624 191 linka 32
e-mail: dan.michvocik@ts-pb.cz