Odtah vozidel

/aktualizováno 4. 3. 2020/

Postup při výdeji odtaženého motorového vozidla

Pokud Vám bylo odtaženo motorové vozidlo, o provedení odtahu rozhodla Městská policie, Policie ČR, MěÚ – dopravní úřad.

Vaše vozidlo Vám bude vydáno z parkoviště za těchto podmínek:

  1. Prokážete se dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz apod.)
  2. Prokážete vlastnictví k odtaženému motorovému vozidlu (osvědčení o technickém stavu tzv. „malý techničák“).
  3. Pokud vozidlo vyžaduje vydat jiná osoba než majitel – prokáže se rovněž úředně ověřenou plnou mocí.
  4. Předloží doklad o vyřešení přestupku u Městské policie.
  5. Zaplatí v podkladně Technických služeb (v pracovní době) poplatek za odtah a parkování odtaženého motorového vozidla. V mimopracovní době poplatky zaplatí obsluze parkoviště. (O zaplacení poplatku obdrží právoplatný účetní doklad.) Pokud nemá občan tuto finanční částku u sebe v hotovosti, předá mu obsluha parkoviště složenku na tuto finanční částku a občan podepíše doklad o uznání dluhu. Bez podpisu dokladu o uznání dluhu mu obsluha auto nevydá.
  6. Fyzicky protokolárně převezme od obsluhy parkoviště odtažené motorové vozidlo. Přitom dbá o důslednou kontrolu a zapsání všech závad, které při přebírání zjistil a tyto závady nejsou již v protokolu o nakládání a skládání vozidla uvedeny.
  7. Pokud majitel odtaženého motorového vozidla nesouhlasí odtažením, vyžádá si od obsluhy parkoviště tiskopis „Žádost o projednání odtažení motorového vozidla“. Tuto žádost odešle na uvedenou adresu. Tento nesouhlas nepředstavuje důvod k vydání odtaženého motorového vozidla bez zaplacení. Po projednání žádosti v komisi, pokud komise rozhodne, že vozidlo bylo odtaženo neoprávněně (nemoc, dovolená apod.) Městský úřad Příbram vrátí poplatky za odtah a parkovné majiteli odtaženého morového vozidla.
  8. Obsluha parkoviště, ani žádný jiný zaměstnanec Technických služeb města Příbrami, ani příslušník Městské policie nemá právo vydat Vaše odtažené motorové vozidlo bez splnění všech podmínek uvedených v bodě č. 1. až 6. tohoto „Postupu“.

Nepožadujte proto prosím na obsluze či jiných zaměstnancích Technických služeb města Příbrami nebo městské policie vydání odtaženého motorového vozidla bez splnění všech podmínek. Vozidlo Vám nebude vydáno v souladu s ustanovením § 175 Občanského zákoníku v platném znění.

Výdej odtažených vozidel

Pracovní doba:

pondělí až pátek – 6.00–16.00 hodin
telefon: 318 624 191 (vrátnice)

Mimopracovní doba:

Po - Pá (16.00 - 6.00) prostřednictvím Městské policie, tel: 156

O svátcích a víkendech NONSTOP prostřednictvím Městské policie, tel: 156

 

Ceník:

odtah: 1 300 Kč
neúplný odtah: 650 Kč
parkování za první 2 hodiny: 50 Kč
parkování první den: 100 Kč
parkování za každý další den: 200 Kč

V Příbrami dne  21. 3. 2013, Ing. Pavel Mácha, ředitel, Technické služby města Příbrami

 

Potřebuji Oznamuji

Ing. Hana Celerýnová

Psí útulek, sklad, odtahová služba


mobil: 777 705 606
pevná linka: 318 624 191 linka 31
e-mail: hana.celerynova@ts-pb.cz